МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ | Дистанционно обучение
Skip navigation.
Дистанционно обучение

Дистанционно обучение в Медицински Университет - София
Добре дошли!

Въз основа на публикуваната Наредба за държавните изисквания за въвеждане на дистанционна форма на обучение във висшите училища, в МУ-София е приет правилник за организиране на тази форма на обучение. Засега активни за дистанционно обучение са само някои дисциплини.

 

Дистанционното обучение отдавна има утвърдени традиции в редица държави и е доказало своите предимства, както в сферата  на получаване на нови знания, така и в областта на повишаването и поддържането на квалификацията на персонала. Дистанционното обучение в най-обобщен вид се определя като система за предоставяне на информация, а чрез нея и на знания на мотивирани членове на обществото и на персонала на организациите, намиращи се на разстояние от центъра за обучение, чрез използване на подходящи технически носители за навременно, качествено и надеждно пренасяне на информация, съдържаща необходимото знание, от една страна, и за контрол върху степента на неговото усвояване – от друга. Като се има предвид скоростта на промяната на потребностите от нови знания и на техните направления, както и особената роля на информацията и нейното знание за промяната на човешкото мислене и развитието на личността, дистанционното обучение основателно може да се посочи като една от най-удачните форми, за широко и повсеместно информиране на обществото по глобалните проблеми на икономическата, социалната, политическата и културната промяна в края на 20 и началото на 21 век и за обучение на персонала по конкретните проблеми, без откъсване от работното място.

Доц. Румяна Нейкова, доктор по икономикa